REGULAMIN umieszczania ofert na www.nga.pl


§ 1

Na portal mogą być wprowadzane tylko oferty będące przedmiotami umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności.

§ 2

W przypadku masy spadkowej spadkobiercy udzielają pełnomocnictwa notarialnego jednemu ze spadkobierców, lub umowę pośrednictwa zawierają wszyscy spadkobiercy.

§ 3

Ofertę można wprowadzić po zgromadzeniu do niej wszystkich dokumentów, rzetelnym sprawdzeniu statusu nieruchomości, oraz po zbadaniu KW.

§ 4

Nie jest dozwolone wprowadzanie na portal:

 1. oferty posiadającej ten sam, już wprowadzony adres
 2. oferty nieruchomości z brakiem kompletu niezbędnych dokumentów
 3. zdjęć nieruchomości wskazujących nazwę firmy
 4. umieszczanie w opisie więcej niż 1 wykrzyknika,  więcej niż 20 słów kolorowych, błędów ortograficznych.

§ 5

Wprowadzający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia 

 1. opisu nieruchomości wraz z ceną brutto zawierającą wynagrodzenie pośrednika, bez opłat towarzyszących nabyciu,
 2. do 30 zdjęć wyłącznie w plikach  .jpg nie większych niż 200 kB
 3. kwoty gwarantowanego i niezmiennego wynagrodzenia dla reprezentującego nabywcę oferty w przypadku dla oferty nie wymagającej zapłaty wynagrodzenia dla pośrednika od nabywcy.
 4. nazwiska pośrednika, nazwy firmy, adresu i kontaktów do reprezentującej zbywającego nieruchomość w okienku KONTAKT

§ 6

Zasady blokowania oferty:

 1. Przed zablokowaniem, usunięciem z bazy, lub przeniesieniem jej do archiwum, należy wpisać nazwiska jej nabywców.
 2. Blokada oferty wymaga wprowadzenia przy ofercie napisu OFERTA ZABLOKOWANA
 3. W przypadku blokady oferty zaliczka:
  1. nie może być niższa niż 500 zł, ani wyższa niż 1% ceny ofertowej
  2. nie może blokować oferty na czas dłuższy niż 14 dni
  3. zostaje zdeponowana na koncie depozytowym reprezentującego nabywcę
 4. Wycofanie oferty następować będzie najpóźniej na drugi dzień po podpisaniu przez strony umowy właściwej (sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy)

§ 7

Zasady rozliczeń między firmami w przypadku wspólnej transakcji

 1. każda firma pobiera wynagrodzenie od swojego Klienta na podstawie umowy
 2. firma kierująca na ofertę nie wymagającą od nabywcy wynagrodzenia zachowuje prawo do wynagrodzenia od firmy reprezentującej zbywcę nie niższego niż 40% jej wynagrodzenia wpisanego w umowę pośrednictwa
 3. firma kierująca na ofertę ma obowiązek powiadomienia firmy będącej właścicielem oferty o nazwisku kierowanego
 4. w przypadku braku uzyskania informacji, że kierowany jest już znany firmie będącej właścicielem oferty, po 24 godzinach można zainteresowanemu nabyciem przekazać kontakt do zbywcy

§ 8

Jako zasadę przyjmuje się, że

 1. Firma posiadająca potencjalnego kontrahenta na ofertę informuje o tym przesyłając właścicielowi oferty wypełniony druk moja propozycja kupna niezwłocznie po jego otrzymaniu
 2. Firma, która otrzymała druk propozycja kupna zobowiązana jest w ciągu 24 godzin przekazać otrzymany druk właścicielowi nieruchomości  i uzyskać pisemne potwierdzenie jego odbioru
 3. Pisemnej odpowiedzi na otrzymanym druku właściciela nieruchomości należy udzielić do 7 dni
 4. Przyjęcie przez zbywcę warunków nabycia upoważnia firmę kierującego do roszczenia o wynagrodzenie od firmy sprzedającej. Jeżeli sprzedający zrezygnuje ze sprzedaży po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia propozycji nabycia oferty, połowa wynagrodzenia przysługuje firmie reprezentującej kupującego.
 5. Spisanie protokołu uzgodnień oraz załatwianie formalności do aktu notarialnego ciąży na firmie będącej właścicielem oferty
 6. Po sprzedaży lub wynajmie należy wpisać podać datę, oraz cenę zbycia
 7. Oferta nie spełniająca wymogów REGULAMINU może być przez Administratora portalu usunięta

§ 9


Firma nie może podejmować żadnych ustaleń z osobą skierowaną przez inną firmę, kierować jej na inne nieruchomości, a zwłaszcza negocjować warunków transakcji bez wiedzy i pisemnej zgody tej firmy.

§ 10

Za niedopuszczalne uznaje się
1.  W przypadku działań na rzecz wspólnej transakcji firm, sporządzanie przez jedną z firm umów bez wiedzy drugiej firmy
2.  Sporządzanie umów w formie cywilnej w których zadatek przekracza 20 % wartości nieruchomości
3.  Umieszczanie przy ofercie napisu SPRZEDANE  bez zaistnienia formy aktu notarialnego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                            
Aktualizacja 06.05.2018